Hiển thị

Sản phẩm mới

    Dây chuyền Ép vỉ – Đóng gói liên tục mới nhất, công suất 300 hộp/ phút.

  Máy Ép vỉ rời (độc lập), công suất 120 sản phẩm/phút

          

                  Máy Ép vỉ DPP260Ki-II                                             Máy Ép vỉ DPH260i   

    Máy Ép vỉ – Đóng hộp  DPP260R-ZH120 (dùng cho ống thuốc tiêm, lọ nhỏ, ống tiêm)
 
Dây chuyền Ép vỉ – Đóng hộp áp dụng cấu trúc khép kín hoàn toàn và của an toàn,
                      phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất của Châu Âu.