Hiển thị

Máy Bao Phim

  • Máy Bao Film
    Máy Bao Film

    Máy Bao Film được sử dụng để bao lớp phủ các loại viên nén,viên thuốc và các loại kẹo bằng màng Film hữu cơ, màng Film tan trong nước hay màng Film đường.

  • Máy Bao Phim Kín
    Máy Bao Phim Kín

    Máy Bao Film được sử dụng để bao lớp phủ các loại viên nén,viên thuốc và các loại kẹo bằng màng Film hữu cơ, màng Film tan trong nước hay màng Film đường