Hiển thị

Module cấp liệu dạng ống


Module cấp liệu dạng ống cải thiện hiệu suất và tăng năng suất sản xuất trong quá trình Ép Vỉ của bạn. Thiết bị phù hợp cho dây chuyền Ép Vỉ – Đóng Gói hoạt động liên tục hoặc không liên tục.