Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Máy đóng thùng cho chai và lọ đóng kín nóng chảy

Giải pháp này bao gồm hai Máy đóng thùng, Máy đóng thùng thứ nhất là máy đóng thùng chuyển động liên tục, nó đưa các chai vào thùng carton nhỏ một cách liên tục, sau đó các thùng carton nhỏ được nhóm lại và chuyển sang Máy đóng thùng thứ hai, ở đây nhóm hộp nhỏ được nhét vào một thùng hộp lớn hơn. Hai máy đóng hộp này sử dụng phương pháp đóng hộp nóng chảy.
Video của dòng này có sẵn: