Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền kết hợp giữa Máy đóng hộp và bao màng co

Dây chuyền này được kết hợp bởi Máy đóng thùng và Máy căng dây, sử dụng tờ rơi gấp sẵn.
Video của dòng này có sẵn tại: