Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền tốc độ cao kết hợp ép vỉ , đóng gói, đóng hộp và bao màng co