Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền kết hợp ép vỉ, đóng gói và đóng hộp