Dedicated to pharmaceutical packaging machinery since 1986

Dây chuyền bao gồm ép vỉ, đóng gói, đóng hộp và bao màng co